Agressiviteit grond en grondwater

(Aggressive soil and ground water)

Grond en grondwater kunnen stoffen bevatten die agressief zijn voor beton. Voor de bepaling van de milieuklasse in relatie tot de chemische aantasting zijn in de betonvoorschriften grenswaarden gegeven voor de verschillende bestanddelen

Nadere omschrijving

Indien de agressiviteit van grond en grondwater moet worden vastgesteld voor het bepalen van de milieuklasse in relatie tot chemische aantasting: XA1, XA2 of XA3, dienen de grenswaarden in de volgende tabel te worden gehanteerd.

Chemische bestanddelenReferentie beproevingsmethodeXA1XA2XA3
Grondwater
SO₄ ²⁻ mg/lEN 196-2≥ 200 en ≤ 600> 600 en ≤ 3000> 3000 en ≤ 6000
PHISO 4316≤ 6,5 en ≥ 5,5< 5,5 en ≥ 4,5< 4,5 en ≥ 4,0
Agressief CO₂ mg/lNEN-EN 13577> 15 en ≤ 40> 40 en ≤ 100> 100 tot verzadiging
NH⁺ mg/lISO 7150-1≥ 15 en ≤ 30> 30 en ≤ 60> 60 en ≤ 100
Mg²⁺ mg/lISO 7980≥300 en ≤ 1000> 1000 en ≤ 3000> 3000 tot verzadiging
Grond
SO₄²⁻ mg/kg ª⁾ totalEN 196-2 ᵇ⁾≥ 2000 en ≤ 3000 c)> 3000 c) en ≤ 12000> 12000 en ≤ 24000
Zuurgehalte ml/kgprEN 16502> 200 Baumann GullyNiet aangetroffen in praktijkNiet aangetroffen in praktijk

Verklaring:

  • a) kleigrond met een doorlaatbaarheid kleiner dan 10ˉ 5 m/s mag in een lagere klasse worden geplaatst;
  • b) de beproevingsmethode schrijft de extractie voor van S0₄ ²⁻ door middel van zoutzuur; als alternatief mag de extractie met behulp van water worden toegepast, indien op de plaats van het gebruik van het beton ervaring beschikbaar is;

  • c) indien gevaar bestaat voor opeenhoping van sulfaationen in het beton, als gevolg van nat/droog-wisselingen of capillaire opzuiging, moet de grenswaarde van 3000 mg/kg worden verlaagd tot 2000 mg/kg.

De indeling van het agressieve chemische milieu is gebaseerd op natuurlijke grond en grondwater met een water/grondtemperatuur tussen 5 °C en 25 °C en een zo lage watersnelheid dat een statische situatie wordt benaderd.

De zwaarste waarde voor elke chemische aantasting afzonderlijk is bepalend voor de milieuklasse. Indien twee of meer waarden dezelfde klasse opleveren, moet het milieu worden ingedeeld in de naastliggende hogere klasse, tenzij een speciale studie heeft uitgewezen dat dit niet nodig is.

Naast de toepassing voor beton in aanraking met grond en grondwater, kan deze tabel ook gebruikt worden om het gevaar voor aantasting door chemisch agressieve stoffen te beoordelen/classificeren voor industriële toepassingen of in de agrarische sector.

Beton in de glastuinbouw moet voldoen aan milieuklasse XA2
Beton in de glastuinbouw moet voldoen aan milieuklasse XA2
Beton in de glastuinbouw moet voldoen aan milieuklasse XA2
Beton in de glastuinbouw moet voldoen aan milieuklasse XA2

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton