Calciumsulfaat

(Calcium sulfate)

(CaSO4) lid van de gipsfamilie. Kan, afhankelijk van de opgenomen hoeveelheid water, voorkomen in de vormen: gips, hemihydraat en anhydriet

Nadere omschrijving

Gips bestaat uit een calciumsulfaatverbinding met twee moleculen water: CaSO4.2H2O. Zoals we beton kunnen drogen bij hogere temperaturen, zo kunnen we dat ook doen met gips.

In de tabel is een overzicht gegeven welke soorten 'gips' er ontstaan in de verschillende temperatuurgebieden. Deze verschillende soorten lossen niet allemaal even gemakkelijk op in water.

Anhydriet wordt ook toegepast als bindmiddel in vloeibare dekvloeren (anhydriet 'vloeivloeren').

Temperatuurgebied (°C)NaamFormuleOplosbaarheid (g/l)
KamertemperatuurGipsCaSO4.2H2O)2,4
100 – 170HemihydraatCaSO4.½H2O)6
200 – 400β-andhydriet (III)CaSO46
400 – 700Υ-anhydriet (III)CaSO42,1

Normen, aanbevelingen, literatuur

  • NEN-EN 197, Cement

    • Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten;
    • Deel 2: Conformiteitsbeoordeling;
    • Deel 4: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor hoogovencementen met lage beginsterkte.
  • NEN 3550 Gewone cementsoorten volgens NEN-EN 197-1, met aanvullende speciale eigenschappen – Definities en eisen;

  • Betoniek 9/17, Terugloop van de verwerkbaarheid;

  • Cementsteen, Basis voor Beton.