Chloridegehalte

(Chloride content)

Percentage chloride-ionen per massa cement

Nadere omschrijving

Omdat bij te hoge percentages chloride de wapening kan worden aangetast, is het chloridegehalte in beton aan een maximum gebonden. Chloriden kunnen voorkomen in vrijwel alle grondstoffen voor beton: cement, vulstoffen , toeslagmaterialen , hulpstoffen en aanmaakwater .
 Voor veel grondstoffen is geen grenswaarde voor het chloridegehalte in de betreffende productnorm opgenomen. Om het chloridegehalte van beton te toetsen aan de grenswaarde voor de van toepassing zijnde chlorideklasse , moet de som van de bijdragen van de grondstoffen in het mengsel worden berekend. Calciumchloride en chloridehoudende hulpstoffen mogen niet worden toegevoegd aan beton dat wapening, voorspanstaal of andere ingesloten metalen bevat.

Het gehalte aan chloriden van beton, weergegeven als het percentage chloorionen per massa cement, mag niet hoger zijn dan de waarden voor de gekozen klasse zoals vermeld in de tabel.

Beoogd gebruik van het betonKlasse voor chloridegehalteMaximumgehalte aan Cl– t.o.v. de massa cement (in % m/m) a)
Beton zonder wapening of ingesloten metalen, met uitzondering van corrosievaste hijsvoorzieningenCl 1,01,0
Beton met wapening of ingestorte metalen en nagerekt staalCl 0,400,40
Beton met voorgerekt staalCl 0,200,20

a)Indien type II vulstoffen worden gebruikt en in rekening worden gebracht als bindmiddel , geldt dat het chloridegehalte wordt uitgedrukt als het percentage chloride-ionen ten opzichte van de massa cement plus de massa vulstof die als bindmiddel in rekening wordt gebracht.

Rekenvoorbeeld controle chloridegehalte

In dit voorbeeld is de betonspecie bestemd voor een gewapend-betonconstructie. Volgens de tabel (NEN-EN 206-1) is het maximum chloridegehalte 0,4 % (m/m) ten opzichte van het cementgehalte. Het chloridegehalte van de samenstellende delen kan mogelijk worden opgevraagd bij de leverancier of moet zelf worden bepaald.

Van onze materialen zijn de volgende chloridegehaltes bekend:

CEM III/A 42,5N bevat0,03 % m/m Cl¯
vochtig rivierzand bevat0,0004 % m/m Cl¯
vochtig riviergrind bevat0,0004 % m/m Cl¯
aanmaakwater bevat0,011 % m/m Cl¯

Berekening gehalte aan chloriden:

333 • 103 g cement x 0,03/100 (m/m) Cl¯= 100 g Cl¯
784 • 103 g vochtig zand x 0,0004/100 (m/m) Cl¯= 3 g Cl¯
1157 • 103 g vochtig grind x 0,0004/100 (m/m) Cl¯= 5 g Cl¯
86 • 103 g aanmaakwater x 0,011/100 (m/m) Cl¯= 9 g Cl¯
Totaal= 117 g Cl¯

Gehalte aan chloriden ten opzichte van het cementgehalte

= 0,117 [kg] / 333 [kg] x 100 % = 0,045 % (m/m) Cl¯

Dit voldoet ruimschoots aan de gestelde eis in de NEN-EN 206-1

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206-1 Beton

    • Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
  • NEN 8005 Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton

    • Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;