Consistentie van betonspecie

(Consistency of fresh concrete)

Plastisch gedrag van betonspecie

Nadere omschrijving

De consistentie van beton kan in de praktijk liggen tussen ‘droog’ of ‘aardvochtig’ en ‘zeer vloeibaar’ of ‘zelfverdichtend’ . De keuze van de consistentie wordt vooral bepaald door de manier waarop de betonspecie in het werk wordt gebracht, de afmetingen van de constructie, wapeningsdichtheid en de verdichtingsmogelijkheden.

In de voorschriften beton (NEN-EN 206) is een aantal klassen voor de consistentie vastgelegd die elk zijn onderverdeeld in meerdere gebieden. Iedere consistentieklasse is gekoppeld aan een specifieke meetmethode. Een heel droge specie vraagt nu eenmaal een ander soort beproevingsmethode dan een heel vloeibare.

In de Nederlandse norm NEN 8005 (de Nederlandse invulling van NEN-EN 206) worden een aantal aanbevolen klassen genoemd. Deze zijn in Nederland het meest gebruikelijk.

NEN 8005 Aanbevolen consistentieklassen, bijbehorende meetmethode en grenswaarden

ConsistentieKlasseBeproevingsmethodeGrenswaarde(n)
DroogC0Verdichtingsmaat (Compactibility)≥ 1,46
AardvochtigC1Verdichtingsmaat (Compactibility)1,45 – 1,26
HalfplastischS2Zetmaat (Slump)50 - 90
PlastischS3Zetmaat (Slump)100 - 150
Zeer plastischF4Schudmaat (Flow)490 - 550
VloeibaarF5Schudmaat (Flow)560 - 620
Zeer vloeibaarSF1Uitvloeimaat (Slump Flow)550 – 650
ZelfverdichtendSF2Uitvloeimaat (Slump Flow)660 - 750

Lees meer over Verdichtingsmaat , Zetmaat , Schudmaat , Uitvloeimaat

Bij zelfverdichtend beton kan het gewenst zijn om aanvullende eigenschappen te specificeren om de stabiliteit te waarborgen. Hiervoor geeft NEN-EN 206 aanvullende klassen voor de viscositeit, het vermogen om wapening te passeren en de weerstand tegen ontmenging. NEN 8005 beveelt (tenzij vooraf anders is overeengekomen) voor deze eigenschappen de volgende klassen aan:

EigenschapKlasseBeproevingsmethodeGrenswaarden
ViscositeitVF1 of VF2V-trechter (V-Funnel)< 9,0 of 9,0 tot 25,0 (uitlooptijd in seconden)
BlokkeringsmaatPJ1 of PJ2J-ring-test (Passing ability J-ring-test)≤ 10 met 12 staven≤ 10 met 16 staven (hoogteverschil in mm. binnen/buiten)
StabiliteitSR1 of SR2Segregatie test (Sieve Segregation Resistance)≤ 20 of ≤ 15 (ontmengd gedeelte in % m/m)

Lees meer over V-trechtertest , Blokkeringsmaat , J-ring-test

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 12350-1, Beproeving van betonspecie

  • Betoniek 13/08, De '206' (ver)werkt.