Druksterkte

(Compressive strength)

Spanning waarbij een materiaal bezwijkt onder drukbelasting, uitgedrukt in N/mm²

Nadere omschrijving

Met de druksterkte van beton wordt in Nederland bijna altijd de karakteristieke kubusdruksterkte bedoeld.

De karakteristieke kubusdruksterke, berekend uit onder geconditioneerde omstandigheden verharde en onder genormeerde omstandigheden beproefde proefstukken , bepaalt tot welke sterkteklasse het beton behoort.

De karakteristieke sterkte vormt de basis van de door de constructeur toegepaste rekenwaarde van de druksterkte en de elasticiteitsmodulus voor het beton.

Op grond van de sterkteklasse is weliswaar de potentiële druksterkte van het beton bekend, maar de werkelijk gerealiseerde betonsterkte is van een aantal factoren afhankelijk, waaronder de kwaliteit van de uitvoering en de verhardingsomstandigheden

Normaal- en zwaar beton

NEN-EN 206-1 kent voor normaal- en zwaar beton zestien sterkteklassen.

De sterkteklasse wordt aangeduid met de letter C (van concrete) gevolgd door twee getallen. Het eerste getal staat voor de karakteristieke cilinderdruksterkte , het tweede voor de karakteristieke kubusdruksterkte.

Lichtbeton

Voor lichtbeton kent NEN-EN 206-1 een indeling in veertien sterkteklassen.

Deze sterkteklasse wordt aangeduid met de letters LC (van lightweight concrete), eveneens gevolgd door twee getallen.

Sterkteklassen

Sterkteklassen conform NEN-EN 206-1

Normaal beton en zwaar betonLichtbeton
C12/15LC12/13
C20/25LC20/22
C30/37LC30/33
C35/45LC40/44
C45/55LC50/55
C55/67LC60/66
C60/75LC70/77
C70/85LC80/88
C80/95
C90/105
C100/115

Normen/aanbevelingen/literatuur