Massabeton

(Mass concrete)

Een betonnen bouwdeel met een waarde voor de kleinste afmeting (m) en met een inhoud (hoeveelheid beton in m³) groter dan de in NEN 8005 tabel E gegeven waarden

Nadere omschrijving

Met de term Massabeton worden betonconstructies met grote afmetingen en een grote inhoud aan m³ beton aangeduid. In deze constructies kunnen tijdens de verharding, als gevolg van de bij de verharding van cement vrijkomende hydratiewarmte, forse temperatuurstijgingen voorkomen. Dit kan een scheurrisico opleveren door de temperatuurgradiënten die tijdens de verharding ontstaan.

In NEN 8005 is massabeton geclassificeerd met betrekking tot de kleinste afmeting en de hoeveelheid in m³ beton voor verschillende bouwdelen. Bij massabeton dat voldoet aan deze grenswaarden mag het cementgehalte en/of de water-cementfactor worden aangepast.

Classificatie massabeton (NEN 8005, tabel E)

PoerVloerKolomWandBalkDek
Kleinste afmeting (m)> 1,25> 0,8> 1,0> 0,7> 0,8> 0,8
Hoeveelheid (m³)> 10> 80> 8> 40> 50> 80

Voor bouwdelen die voldoen aan de hiervoor gegeven definitie mag het cementgehalte/bindmiddelgehalte en/of de water-cementfactor/ water-bindmiddelfactor worden aangepast overeenkomstig NEN 8005, tabel F, onder de voorwaarden dat:

1. uitsluitend cement met een lage hydratatiewarmte wordt gebruikt dat voldoet aan NEN-EN 197 of NEN-EN 14216;

2. of een combinatie van cement(en) en vulstof(fen) voor toepassing in beton wordt gebruikt waarbij de bindmiddelcombinatie voldoet aan de eisen van een lage hydratatiewarmte volgens EN 197;

3. een sterkteklasse wordt gerealiseerd van minimaal C30/37.

Aangepaste eisen aan de betonsamenstelling afhankelijk van de milieuklasse in geval van massabeton (NEN 8005, tabel F)

MilieuklasseMaximaal toelaatbare water-cementfactor/ water-bindmiddelfactorMinimaal vereist cement-/ bindmiddelgehalte kg/m³
XD30,50300
XS20,50300
XS30,50300

Zie ook: Cyclopean Concrete

Normen, aanbevelingen, literatuur

NEN-EN 1992, Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies

NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

NEN-EN 206, Beton

NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton