Milieuklasse

(Exposure class)

Klassenindeling om de belasting die de omgeving uitoefent op beton te koppelen aan de verschillende aantastingsmechanismen

Nadere omschrijving

In totaal zijn in NEN-EN 206-1 achttien milieuklassen gedefinieerd. Deze indeling is gebaseerd op het risico voor aantasting. Daarbij kan het zowel gaan om risico voor de wapening, bijvoorbeeld door chloridenindringing in zeewatermilieu of carbonatatie , als aantasting van het beton door bijvoorbeeld bevriezing of agressieve chemicaliën. Voor één bouwdeel kan sprake zijn van verschillende aantastingsmechanismen. Daarom kunnen voor één constructieonderdeel meer milieuklassen van toepassing zijn.

De ontwerper moet in de projectspecificatie vastleggen welke milieuklasse(n) van toepassing zijn op welke constructieonderdelen.

Voor de ontwerper is de bepaling van de milieuklasse mede van belang voor het vaststellen van de vereiste betondekking en de toegestane scheurwijdte.

De milieuklasse levert in Nederland via de norm NEN 8005 de randvoorwaarden voor de samenstelling van beton . Deze randvoorwaarden betreffen onder meer de water-bindmiddelfactor , het minimum bindmiddelgehalte en eventueel het luchtgehalte .

Milieuklasse (op te geven door constructeur)

NB: De milieuklassen stellen eisen aan de betonsamenstelling. Daardoor kunnen beoogde sterkteklassen worden overschreden.

AantastingsmechanismeKlasseOmgeving
Geen aantastingX0 (0 = 'zero risk') - Geen risico op corrosie of aantastingX0voor beton zonder wapening of ingesloten metalen, behalve bij vorst-dooi of chemische aantasting
Aantasting wapeningXC (C= 'carbonatation') - Corrosie ingeleid door carbonatatieXC1droog of blijvend nat
XC2nat, zelden droog
XC3matige vochtigheid
XC4wisselend nat en droog
XD (D= 'deicing salts') - Corrosie ingeleid door chloriden anders dan afkomstig uit zeewaterXD1matige vochtigheid
XD2nat, zelden droog
XD3 ¹⁾wisselend nat en droog
XS (S= 'sea water') - Corrosie ingeleid door chloriden uit zeewaterXS1zouthoudende lucht
XS2 ¹⁾blijvend onder zeewater
XS3 ¹⁾getijde-, spat- en stuifzone
Aantasting betonXF (F= 'frost) - Aantasting door vorst/dooi-wisselingen met of zonder dooizoutenXF1niet-volledig verzadigd met water, zonder dooizouten
XF2 ¹⁾niet volledig verzadigid met water, met dooizouten
XF3verzadigd met water, zonder dooizouten
XF4 ¹⁾verzadigd met water, met dooizouten of zeewater
XA (A= 'aggressive') - Chemische aantastingXA1zwak agressief chemisch milieu
XA2matig agressief chemisch milieu
XA3 ¹⁾sterk agressief chemisch milieu

1) De eisen uit NEN 8005 leiden hier tot een hogere sterkteklasse dan C20/25.

Normen/aanbevelingen/literatuur