Ontkistingstijd

(Time till removal of formwork)

de duur van de periode gedurende welke beton in de bekisting moet verharden tot voldoende sterkte is bereikt om te ontkisten

Nadere omschrijving

Het tijdstip waarop beton mag worden ontkist, is afhankelijk van zowel de eisen vanuit de constructie als van de snelheid waarmee de betonsterkte zich in het werk ontwikkelt. Meestal wordt de betonsterkte waarbij de bekisting mag worden weggenomen, door de constructeur bepaald en op de tekening gezet.

Daarbij kunnen ook richtlijnen van de opdrachtgever een rol spelen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Rijkswaterstaat (de 'Richtlijnen Ontwerpen Kunstwerken' (ROK) en bij ProRail de 'Ontwerp VoorSchriften (OVS)).

rijpheidscomputer
rijpheidscomputer

In de betonnormen worden algemene wijzigingen gegeven. Daarbij gelden de volgende minimale waarden:

  • voor beton tussen zijbekistingen (verticale panelen): betonsterkte ≥ 3,5 N/mm2;

  • voor beton in dragende bekistingen: betonsterkte ≥ 14 N/mm2.

Indien geen ontkistingssterkte is aangegeven, is de minimale ontkistingssterkte gekoppeld aan de sterkteklasse. In dat geval geldt bijvoorbeeld voor beton in sterkteklasse C20/25 een minimale ontkistingssterkte van 25 N/mm2.

Voor de sterkteklassen C28/35 en C53/65 zijn deze waarden respectievelijk 33 en 54 N/mm2.

De sterkteontwikkeling van beton en daarmee het tijdstip waarop voldoende sterkte is ontwikkeld, hangt vooral af van de betonsamenstelling en de verhardingstemperatuur.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 13670 + NEN 8670 Het vervaardigen van betonconstructies
(NEN 8670 is op dit moment nog niet beschikbaar)

  • NEN 6722, Voorschriften beton – Uitvoering (is door NEN ingetrokken, maar voor de onderdelen die ontbreken in NEN-EN 13670, is tekst de basis zolang NEN 8670 nog niet beschikbaar is)

  • CB5, Praktische betonkennis

  • Website VOBN, Ontkisten