Ontwerpgebieden

(‘Grading areas’ for the aggretate mix)

Gedefinieerde gebieden voor de gradering van een toeslagmaterialenmengsel, die het mogelijk maken bij het mengselontwerp de waterbehoefte in te schatten

Nadere omschrijving

In het verleden waren in de betonvoorschriften graderingsgebieden aangegeven, waarbinnen de korrelverdeling moest liggen. In de huidige voorschriften worden geen eisen gesteld aan de korrelverdeling van het toeslagmateriaal in beton. Toch wordt de werkwijze met graderings- en ontwerpgebieden nog steeds toegepast.

 Ontwerpgebieden korrelgroepen 0/8, 0/11, 0/16, 0/22 EN 0/32
Ontwerpgebieden korrelgroepen 0/8, 0/11, 0/16, 0/22 EN 0/32

Het gegeven dat de korrelverdeling veel invloed heeft op de verwerkbaarheid van betonspecie vormt de basis van deze opzet. Zo kunnen de ontwerpgebieden worden gebruikt om een inschatting te maken van de waterbehoefte van betonspecie, afhankelijk van de gevraagde consistentieklasse.

Per korrelgroep wordt onderscheid gemaakt in ontwerpgebied I en ontwerpgebied II.

Een korrelgradering in ontwerpgebied II is fijner van korrelopbouw en bevat meer fijn materiaal. Dientengevolge is voor het verkrijgen van een bepaalde consistentie de waterbehoefte van een korrelverdeling in ontwerpgebied II hoger dan in ontwerpgebied I.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 13670 + NEN 8670, Het vervaardigen van betonconstructies (NEN 8670 is op dit moment nog niet beschikbaar)

  • NEN 6722, Voorschriften beton – Uitvoering (is door NEN ingetrokken, maar voor de onderdelen die ontbreken in NEN-EN 13670, is tekst de basis zolang NEN 8670 nog niet beschikbaar is)

  • NEN-EN 13791, Beoordeling van de druksterkte van beton in constructies of in constructieve elementen

  • CUR-Aanbeveling 74, Onderzoek aan de betonconstructie: Onderzoek naar de druksterkte