Ontwerplevensduur van een betonconstructie

(Durability design of concrete structures)

De tijdsperiode gedurende welke de constructie voldoet aan de gestelde prestatie-eisen voor de constructie, ervan uitgaande dat deze deugdelijk is onderhouden

In relatie tot de levensduur van betonconstructies speelt de omgeving waarin de constructie
                    moet functioneren een rol
In relatie tot de levensduur van betonconstructies speelt de omgeving waarin de constructie moet functioneren een rol

Nadere omschrijving

Voor het ontwerpen van betonconstructies is op dit moment de norm Eurocode 2 NEN-EN 1992-1-1 van kracht met de voor Nederland bijbehorende Nationale Bijlage. De eisen in deze voorschriften zijn gebaseerd op een beoogde levensduur van ten minste vijftig jaar bij het te verwachten onderhoud. In de voorschriften wordt gesproken van 'een referentieperiode van vijftig jaar'. Voor betonnen bruggen is de referentieperiode tachtig jaar.

Vaak wordt aangenomen dat de levensduur hiermee ook vijftig, respectievelijk tachtig jaar is, maar strikt genomen is dit niet helemaal correct. De referentieperiode wordt in deze normen namelijk gebruikt om de grootte van de in rekening te brengen piekbelastingen te bepalen, bijvoorbeeld de windbelasting. Er wordt niet expliciet gekeken naar de aantastingmechanismen die de constructie bedreigen. In relatie tot de levensduur van betonconstructies speelt natuurlijk ook de omgeving waarin de constructie moet functioneren een rol.

In de Nederlandse Nationale Bijlage zijn tabellen opgenomen met minimale waarden voor de dekking, afhankelijk van de milieuklasse. Bij deze minimale waarden moet voor het ontwerp nog een uitvoeringstolerantie (5 mm) worden opgeteld. Indien de gevraagde ontwerplevensduur honderd jaar is, geldt er een opslag op deze minimale waarden.

Voor een kortere of langere levensduur kunnen minder strenge of juist strengere eisen nodig zijn. Hierin is in de Europese regelgeving nog niet voorzien.

In Nederland is het mogelijk voor het formuleren van prestatie-eisen in relatie tot levensduur van betonconstructies de benadering te kiezen zoals is vastgelegd in CUR-leidraad 1 ' Duurzaamheid van constructief beton met betrekking tot chloride-geïnitieerde wapeningscorrosie'. Dit maakt het mogelijk om betonconstructies te ontwerpen op een levensduur van 80, 100 en 200 jaar.

Normen, aanbevelingen, literatuur