Prestatieverklaring

(Declaration of performance - DoP)

Een prestatieverklaring vermeldt de prestaties van een bouwproduct met betrekking tot de essentiële kenmerken ervan

Nadere omschrijving

De prestatieverklaring komt voort uit de Europese Verordening Bouwproducten. Deze verordening is van kracht vanaf 1 juli 2013 en vervangt onder meer de voorschriften over de CE-markering in het bouwbesluit 2012.

Een CE-markering is verplicht voor bouwproducten die onder een geharmoniseerde norm vallen. Dat betreft bijvoorbeeld veel grondstoffen voor beton . Omdat NEN-EN 206-1 'Beton' geen geharmoniseerde norm is, geldt deze eis niet voor beton onder deze norm.

Alle producten met een CE-markering (verplicht of vrijwillig1)) moeten vanaf 1 juli 2013 een prestatieverklaring hebben. In een prestatieverklaring moet staan hoe een bouwproduct presteert op de voor het product essentiële eigenschappen en de mogelijke toepassingen in een bouwwerk.

De basiseisen uit de Europese regelgeving die van belang zijn voor de prestatieverklaring, zijn:

 • mechanische weerstand en stabiliteit;

 • brandveiligheid;

 • hygiëne, gezondheid en milieu;

 • veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik;

 • bescherming tegen geluidshinder;

 • energiebesparing en warmtebehoud;

 • duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Producenten of importeurs kunnen het product op diverse eigenschappen zelf testen. In sommige gevallen moeten zij het product laten testen of beoordelen door een door de overheid aangewezen keuringsinstelling. Van elk product dat op de markt aangeboden wordt, moet een exemplaar van de prestatieverklaring op papier of in elektronische vorm verstrekt worden, of ter beschikking gesteld worden op een website. Indien hij dat wenst, moet aan de gebruiker een exemplaar op papier worden verstrekt.

¹)Vrijwillige CE-markering op bouwproducten

Een fabrikant of importeur kan ook vrijwillig kiezen voor de CE-markering. Dit is alleen mogelijk als er geen geharmoniseerde norm beschikbaar is voor het testen of beoordelen van zijn product.Hij kan dan een Europese technische beoordeling (ETA) aanvragen. Daarvoor moet een Europees beoordelingsdocument beschikbaar zijn of moet hij er eerst een laten opstellen. Op basis van die beoordeling kan hij zijn producten voorzien van een CE-markering.Brengt hij dat merkteken op het product aan, dan moet hij ook een prestatieverklaring opstellen.

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 206-1, Beton

 • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton

 • NEN-EN 13670 + NEN 8670, Het vervaardigen van betonconstructies (NEN 8670 is op dit moment nog niet beschikbaar)

 • NEN 6722, Voorschriften beton – Uitvoering (is door NEN ingetrokken, maar voor de onderdelen die ontbreken in NEN-EN 13670, is tekst de basis zolang NEN 8670 nog niet beschikbaar is)

 • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies