Relaxatie

(Relaxation)

Afname van de in beton of betonstaal voorkomende spanning bij gelijkblijvende vervorming

Nadere omschrijving

Relaxatie (ook wel spanningsrelaxatie) is de afname van de spanning in beton of betonstaal die het gevolg is van een in de tijd voortdurende mechanische belasting.

Kruip vs. relaxatie  bron: http://commons.wikimedia.org
Kruip vs. relaxatie bron: http://commons.wikimedia.org

Bij beton is relaxatie een belangrijk én gunstig mechanisme. In geval van opgelegde vervorming door bijvoorbeeld zettingsverschillen in de fundering, zullen de in de constructie optredende spanningen geleidelijk afnemen waardoor de scheurvorming wordt beperkt. Door relaxatie ontstaan geringere spanningen in beton dan die, waarop op grond van de E-modulus gerekend zou moeten worden.

Bij voorgespannen beton is relaxatie een bijzonder aandachtspunt. Na verloop van tijd kan de (voor)spanning in de strengen of kabels gedeeltelijk verloren gaan.

Voor de duidelijkheid:

  • relaxatie is een afname van de spanning bij gelijkblijvende vervorming.

  • kruip is een toenemende vervorming bij gelijkblijvende spanning.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • NEN-EN 10080, Staal voor het wapenen van beton, Lasbaar betonstaal - Algemeen

  • NEN 6008, Betonstaal

  • BRL 0501, Betonstaal

  • Betoniek 8/13, Eigenschappen van beton.